Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Obec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení súpisného čísla.

Potrebujete

  • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy,
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti,
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku,
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla.

Dokument potrebný pre vybavenie tejto agendy nájdete tu: 

Obec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o zmene/zrušení súpisného čísla.

Potrebujete

  • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy,
  • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby,
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku.

Poplatky

  • bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Košiciach, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Dokument potrebný pre vybavenie tejto agendy nájdete tu: 

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavie